Kiin­nos­taa­ko vapaa­eh­tois­työ ja aivo­jen treenaus?

Ahaa!- aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Kannuksessa

29.8, 30.8, 5.9 ja 6.9 klo 9-15

Lou­nas­kah­vi­la Rau­ha­la, Met­so­lan­tie 2Ahaa-aivotreeniä yhdessä logo

 

Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaa­jia. Osal­lis­tu­mal­la tähän kou­lu­tuk­seen saat mate­ri­aa­lin ja val­miu­det ohja­ta ryhmää.

Ahaa! - aivot­ree­ni­ryh­mien tar­koi­tuk­se­na on har­joit­taa osal­lis­tu­jien kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja. Ohja­tut ajat­te­lu- ja oppi­mis­tai­to­ja kehit­tä­vät har­joit­teet akti­voi­vat ja huol­ta­vat aivo­ja. Har­joit­tei­den tuot­ta­mien ajat­te­lu­mal­lien siir­tä­mi­sel­lä osak­si arkea voi­daan vah­vis­taa ja tukea hen­ki­lön kog­ni­tii­vi­sia tai­to­ja sekä elä­män­laa­tua ja arjen suju­mis­ta. Tavoit­teel­li­nen aivot­ree­ni tukee myös aivo­ter­veyt­tä. Osal­lis­tu kou­lu­tuk­seen, jos haluat teh­dä vapaa­eh­tois­työ­tä, kehit­tää osaa­mis­ta­si ja olet kiin­nos­tu­nut ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta. Kou­lu­tus on nelipäiväinen.

Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muistiasiantuntija

 

Lisä­tie­to­ja: 044 770 0025, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­du 19.8.2022 men­nes­sä TÄS­TÄ.

Kou­lu­tus on mak­su­ton, sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit.