Hei kaik­ki muis­ti­va­paa­eh­toi­set ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiinnostuneet.

Emme voi val­lit­se­van koro­na­ti­lan­teen vuok­si jär­jes­tää suun­ni­tel­tu­ja muis­ti­va­paa­eh­tois­ten keväts­tart­te­ja 13.1 Yli­vies­kas­sa ja 20.1 Kokkolassa.

13.1 ja 20.1 klo 13-14 Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­tois­ten etä­tä­paa­mi­ses­sa voim­me miet­tiä tule­vaa, vaih­taa kuu­lu­mi­sia ja juo­da etäkahvit.

Lisäk­si pidän n. 20 min tie­tois­kun aihees­ta Muis­te­lu. Tie­toa muis­te­lun hyö­dyis­tä ja vai­ku­tuk­sis­ta sekä sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä muis­ti­sai­raan ihmi­sen kohtaamisessa.
Pää­set osal­lis­tu­maan tapaa­mi­seen täs­tä linkistä:
Jos haluat osal­lis­tua, vas­taa tähän vies­tiin, niin osaan odo­tel­la yhteyk­sien päähän.
Jos et ole aiem­min käyt­tä­nyt tätä meet-ohjel­maa. Voi­daan har­joi­tel­la myös yhdes­sä etu­kä­teen. Ilmoi­ta sii­tä vain minul­le. Voit myös itse tes­ta­ta link­kiä jo vaik­ka heti, toimiiko/pääsetkö eteenpäin.
Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin Kati Göös Muistiluotsista