Kuvassa auringon valo siivilöityy vehreän metsän läpi.

Yhtei­nen kesä­lo­ma muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le Rokual­la 12.-.17.6.2022!


Loma on tar­koi­tet­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja heis­tä huol­ta pitä­vil­le läheisille.
Lomien tavoit­tee­na on lisä­tä lähei­sen ja sai­ras­tu­neen voi­ma­va­ro­ja ja osal­li­suut­ta tar­joa­mal­la mah­dol­li­suus vir­kis­tyk­seen, lepoon ja kes­ki­näi­seen ver­tais­tu­keen. Lomaoh­jel­mas­sa on lähei­si­le ja muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le osin eril­lis­tä ja osin yhteis­tä ohjel­maa. Muis­ti­luot­sin työn­te­ki­jä on muka­na lomal­la 3 päi­vän ajan.

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö.
Hin­taan sisältyy:
*majoi­tus 2 hen­gen huoneissa
*täy­si­hoi­to
*loma-ohjel­ma
Mat­kus­ta­mi­ses­ta loma­paik­kaan ja sii­tä aiheu­tu­vis­ta kus­tan­nuk­sis­ta kukin vas­taa itse.

Loma­mai­nok­sen voit kat­soa täs­tä. (pdf-tie­dos­to)

Hen­ki­lö­koh­tai­set hake­muk­set teh­dään säh­köi­ses­ti tääl­lä tai MTLH:n loma­tu­ki­ha­ke­mus­lo­mak­keel­la (tulos­ta loma­ke täs­tä, joka palau­te­taan 12.3.2022 men­nes­sä osoitteeseen
Maa­seu­dun Ter­veys-ja Lomahuolto,
Ruo­ho­lah­den­ka­tu 8, 4. krs,
00180 Helsinki