Perin­tei­nen Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään jäl­leen kevääl­lä 2021 Ylivieskassa.
Muis­tia­lan ammat­ti­lais­ten koko päi­vän semi­naa­ris­sa kuul­laan ajan­koh­tai­set tut­ki­mus­kuu­lu­mi­set muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja pereh­dy­tään otsa-ohi­mo­loh­ko­rap­peu­man, Lewyn kap­pa­le-tau­din ja epä­tyy­pil­lis­ten Alz­hei­me­rin tau­din muo­to­jen eri­tyis­piir­tei­siin ja hoi­toon LT Johan­na Krü­ge­rin joh­dol­la. Muis­ti­kun­tou­tuk­ses­ta toi­min­ta­ky­vyn tuke­na luen­noi fysio­te­ra­peut­ti Tar­ja Kins­tedt ja muis­ti­asian­tun­ti­ja Mir­ja Hyn­ni­nen miet­tii, miten pär­jäi­sim­me mah­dol­li­sim­man hyvin luo­la­mie­sai­voil­lam­me tämän päi­vän haasteissa.
Ilta­päi­vän muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien ja läheis­ten rin­nak­kais­se­mi­naa­ris­sa LT Johan­na Krü­ger luen­noi muis­ti­sai­rauk­sien hoi­don kul­ma­ki­vis­tä ja fysio­te­ra­peut­ti Tar­ja Kins­tedt ker­too miten muis­ti­kun­tou­tuk­sel­la voi saa­da vireyt­tä arkeen.
Molem­mat semi­naa­rit päät­ty­vät kokemuspuheenvuoroon.
Sekä ammat­ti­lais­ten että sai­ras­tu­nei­den ja läheis­ten semi­naa­riin on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös etänä!

Kat­so semi­naa­rie­si­te: Karpaloseminaari_2021_esite
Eril­li­nen esi­te ilta­päi­vä­se­mi­naa­ris­ta: Karpaloseminaari_2021_iltapäivä

Ilmoit­tau­du 2.3.2021 mennessä

  • ammat­ti­lais­ten semi­naa­riin  tääl­lä.
  • sai­ras­tu­nei­den ja läheis­ten ilta­päi­vä­se­mi­naa­riin  puh. 040 5513 548 tai toimisto@suomenselanmuisti.fi. Säh­kö­pos­ti-ilmoit­tau­tu­mi­ses­sa muis­ta mai­ni­ta osal­lis­tut­ko semi­naa­riin pai­kan pääl­lä vai etäyhteydellä.