Pilot­ti­ko­ko­nai­suus Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön sisäl­lyt­tä­mi­ses­tä POP­So­te (Poh­jois-Poh­jan­maan Sote) -alu­een muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten yhte­näis­tä pal­ve­lu­ket­jua on käyn­nis­ty­nyt. Pilot­ti toteu­te­taan yhteis­työs­sä POPSote:n, pai­kal­lis­ten Muis­tiyh­dis­tys­ten ja Muis­ti­lii­ton välil­lä tämän syk­syn aika­na. Alu­eel­tam­me osal­lis­tuu 2 hoi­vayk­sik­köä pilotointiin.

HYVÄN HOI­DON KRI­TEE­RIS­TÖ on yhtei­nen työ­ka­lu muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten kun­tou­tus-, hoi­va- ja hoi­to­työn jat­ku­vaan arvioin­tiin ja kehit­tä­mi­seen. Muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvä hoi­to on laa­ja koko­nai­suus, joka raken­tuu useis­ta osa-alueis­ta sekä osaa­mi­ses­ta. Työ­ka­lun avul­la koko­nai­suut­ta voi­daan arvioi­da ja kehit­tää kri­tee­ris­tön osa-aluei­siin pei­la­ten. Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tö sovel­tuu kaik­kiin muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten pal­ve­lu­ja ja hoi­toa tar­joa­vil­le yksi­köil­le, arvioin­nin ja kehit­tä­mi­sen väli­neek­si. HYVÄN HOI­DON KRI­TEE­RIS­TÖ perus­tuu kan­sal­li­seen muis­tioh­jel­maan, Muis­ti­sai­rauk­sien käy­pä hoi­to- suo­si­tuk­seen sekä voi­mas­sa ole­vaan lainsäädäntöön.

Hyvän hoi­don kri­tee­ris­tön esit­te­ly­vi­deo on nyt jul­kais­tu. Videol­la esi­tel­lään Hyvän hoi­don kri­tee­ris­töä työ­ka­lu­na, sen tavoit­tei­ta ja käyt­töä käy­tän­nös­sä sekä ker­ro­taan sen tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta ja hyö­dyis­tä. Kat­so täs­tä: https://www.youtube.com/watch?v=WfbnNOOjICU

Pilo­toin­nin tavoit­tee­na on

  • Ohja­ta ammat­ti­lai­sia työyh­tei­sö­jen omien arvioin­tien poh­jal­ta kehit­tä­mään yhdes­sä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten ja läheis­ten kans­sa muis­ti­työn koko­nai­suut­ta omis­sa yksiköissä.
  • Ohja­ta muis­ti­työn ammat­ti­lai­sia muis­ti­sai­raan ihmi­sen toi­veet ja tar­peet huo­mioi­vaan hoi­vaan, kun­tou­tuk­seen ja hoitoon.
  • Yhtei­sen osaa­mi­sen ja yhteis­työn lisää­mi­nen eri taho­jen välillä.
  • Työyh­tei­sön vah­vuuk­sien ja osaa­mi­sen esil­le tuominen.

Kai­kil­le avoin lop­puwe­bi­naa­ri hank­kees­ta jär­jes­te­tään 17.12.2021 klo 13-14.30 Team­sin väli­tyk­sel­lä. Tule kuu­lol­le, jos aihe kiin­nos­taa enem­män, teams-kut­su lähe­te­tään myö­hem­min. Lisä­tie­toa lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi p.044 7059 284