Nyky­tie­tä­myk­sen mukaan aivo­ter­veel­li­sil­lä valin­noil­la aivot muis­ta­vat ja oppi­vat parem­min. Niil­lä voi­daan myös vai­kut­taa ennal­taeh­käi­se­väs­ti usei­siin sai­rauk­siin kuten dia­be­tek­seen ja muistisairauteen.

Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä alkaa Kok­ko­las­sa 18.1.2022

Tiis­tai-iltai­sin alkaen klo 18.30-20. Ryh­mä kokoon­tuuu yhteen­sä 10 kertaa.
Paik­ka: Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 B 13
Tule mukaan innos­ta­vaan ryh­mään poh­ti­maan ja oppi­maan omaan aivo­ter­vey­teen vai­kut­ta­vis­ta asioista!

Ohjaa­ja­na toi­mii vapaa­eh­toi­nen aivoterveyslähettiläs.kaksi ystävällistä kasvoa ja puhekuplat
Ilmoit­tau­tu­mi­nen 8.1 men­nes­sä verk­ko­lo­mak­keel­la täs­tä.

Lisä­tie­to­ja: 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi