Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus

ahaa -logo

Paik­ka: Teh­taan­ka­tu 18 A 9, 4.krs. ( Jymy-tupa )

Aika:

to 30.5. klo 9.00-12.00

Teo­ri­aa: Aivo­jen muo­vau­tu­vuus ja kog­ni­tii­vi­nen har­joit­te­lu. Ohjauk­sen perus­teet. Mitä on muisti?

ti 4.6. klo 9.00-15.00

Kynä­pa­pe­ri­teh­tä­viä tee­moil­la: Kes­kit­ty­mi­nen, muis­ti ja hahmottaminen

pe 7.6. klo 9.00-15.00

Kynä­pa­pe­ri­teh­tä­viä tee­moil­la: Päät­te­ly ja kieli

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja päte­vyy­den ohja­ta 10 ker­ran ryh­mä­ko­ko­nai­suu­den. Voit ohja­ta ryh­män myös omas­sa jär­jes­tös­sä tai orga­ni­saa­tios­sa. Ryh­män koko noin 10 hen­ki­löä. Ryh­mä­noh­jauk­ses­ta ei tar­vit­se vas­ta­ta yksin, vaan sitä voi ohja­ta myös pareit­tain tai vuo­ro­tel­len. Muis­tiyh­dis­tys tukee ryh­mä­noh­jaa­jia. Kou­lu­tus on maksuton.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.5.2024 mennessä
P. 044 493 1267, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Pää­set ilmoit­tau­tu­maan täs­tä: Ilmoittautuminen_Ahaa!_Kokkola_2024

 

 

 

 

Saavutettavuustyökalut