KIIN­NOS­TAA­KO VAPAA­EH­TOIS­TYÖ JA AIVO­JEN TREENAAMINEN?

ahaa -logo

Tule teke­mään mer­ki­tyk­sel­lis­tä vapaa­eh­tois­työ­tä Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­le. Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi –han­ke kou­lut­taa Ahaa! –aivot­ree­nit ryh­mien ohjaajia.

Kou­lut­tau­tu­mal­la saat tie­toa aivo­ter­vey­des­tä, muis­tin toi­min­nas­ta sekä päte­vyy­den ohja­ta Ahaa! - ryh­mää. Kou­lu­tus antaa oikeu­det käyt­tää mate­ri­aa­lia ja sitou­dut ohjaa­maan vähin­tään yhden 10 ker­ran ryhmäkokonaisuuden.

Paik­ka: Toho­lam­min kun­nan­ta­lol­la, Lam­pin­tie 5

Aika­tau­lu: 

ma 18.3. klo 9–12 (etäyh­teys mahdollinen)

ma 25.3 klo 9–15 (pai­kan päällä)

ma 8.4 klo 9–16 (pai­kan päällä)

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit.

Mat­ka­ku­lut ovat omakustanteiset.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3.2024 men­nes­sä, ilmoit­tau­tu­maan pää­set täs­tä 

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös p. 044 493 1267, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Tulos­tet­ta­va Kou­lu­tuse­si­te

 

 

Saavutettavuustyökalut