Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­lä­kou­lu­tus etäyh­tey­del­lä  8.4 klo 15-19

Muis­ti­kum­mi­tuo­kios­sa opi­taan perus­tie­to­ja muis­ti­sai­rauk­sis­ta, poh­di­taan muis­ti­sai­raan koh­taa­mis­ta ja pää­te­tään oma muis­tiys­tä­väl­li­nen teko. Kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set voi­vat pitää muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta omis­sa
ver­kos­tois­saan tai yhteis­työs­sä Muis­ti­luot­sin kans­sa. Muis­ti­kum­mi­tuo­kioi­ta pide­tään val­miin mal­lin mukaan ja täs­sä kou­lu­tuk­ses­sa vapaa­eh­toi­set oppi­vat kai­ken tar­vit­ta­van tuo­kioi­den pitä­mi­seen liit­tyen.
Kiin­nos­tai­si­ko sinua uuden­lai­nen vapaa­eh­tois­toi­min­ta muis­ti­asioi­den paris­sa? Haluai­sit­ko oikoa muis­ti­sai­rauk­siin liit­ty­vä vää­rin­kä­si­tyk­siä ja madal­taa kyn­nys­tä pitää yhteyt­tä muis­ti­sai­rai­siin lähei­siin?

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Muis­ti­liit­to yhteis­työs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin kans­sa. Kou­lu­tus­ta var­ten tar­vit­set tie­to­ko­neen ja verk­ko­yh­tey­den.

Kou­lu­tus on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du 1.4 men­nes­sä ja kysy lisää: kati.goos@suomenselanmuisti.fi tai 044 770 0025

Saat lisä­oh­jeis­tus­ta ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä!

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä